Verenigingswerk - jaarstatistieken

2022

Periodiciteit: Jaarlijks

Laatste updates: 09/08/2023

De tijdelijke regeling voor verenigingswerk, zoals die sinds 1 januari 2021 in voege was, eindigde op 31 december 2021.

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze regeling gedeeltelijk opgevangen door het stelsel van artikel 17 van het KB van 28 november 1969. Het bestaande systeem werd uitgebreid om het mogelijk te maken werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die vroeger onder het verenigingswerk vielen.

De bestaande regeling voorziet in een quotum van 25 dagen/jaar waarvoor de werkgever is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwe contingenten ingevoerd en zijn de procedures aangepast. Het contingnet wordt voortaan ook in uren geteld:

  • 300 uur/jaar voor alle in artikel 17 genoemde activiteiten, met een plafond van 100 uur per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 190 uur)
  • Uitzondering: 450 uur/jaar voor activiteiten in de sportsector, met een plafond van 150 uur per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 285 uur).
  • Het quotum van 25 dagen/jaar blijft alleen bestaan voor mensen die voor de VRT, RTBF of BRF werken.

Werkzaamheden in het kader van deze regeling moeten via een Dimona worden aangegven. Er hoeft geen Dmfa-aangifte te worden gedaan aangezien de betrokken prestaties vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen. Er geldt echter een inkomensbelasting van 10%, die de werknemer moet betalen bij de belastingaangifte aan het eind van het jaar.

Meer informatie over verenigingswerk (lijst van de toegelaten activiteiten, geïndexeerde bedragen, enz.) is te vinden op de website voor verenigingswerk.

De regels die tot 2021 van toepassing waren op het ‘verenigingswerk’ en de bijbehorende statistische gegevens kunnen nog steeds op de pagina Verenigingswerk 2021 geraadpleegd worden.

De regels die tot 2020 van toepassing waren op het ‘Bijklussen’ en de bijbehorende statistische gegevens kunnen nog steeds op de pagina Bijklussen geraadpleegd worden.

Waarop hebben de cijfers betrekking?

In de jaarstatistiek bekijken we wat voor verenigingsactiviteiten een persoon uitvoert doorheen het jaar. Dit wordt gekoppeld aan persoonsgegevens en demografische gegevens. Volgende gegevens worden opgenomen:

  • aantal verenigingsactiviteiten en de ontvangen bedragen naar statuut, leeftijd, woonplaats en type verenigingsactiviteit,
  • een verdeling per maand van de type verenigingsactiviteit.

Aantal personen per leeftijdsklasse en woonplaats

Unieke personen: elke persoon wordt maar één keer geteld, ook al heeft hij/zij meerdere types activiteiten uitgevoerd in de betrokken periode.

In de tabellen met opsplitsing per stelsel, statuut of type activiteit wordt een persoon meerdere keren geteld als die in meer dan 1 statuut of activiteit werd geregistreerd.

Aantal verenigingswerkers per type verenigingsactiviteiten 

De gegevens in deze twee tabellen werden eerst ingedeeld naar het statuut van de verenigingswerker en vervolgens verrijkt met het type activiteit.

  • verenigingsactiviteiten zijn gegroepeerd in 2 types: sportactiviteiten  en culturele activiteiten. Er wordt ook een volledig overzicht van de activiteiten gegeven. 
  • Als de verenigingswerker in meer dan 1 statuut is geregistreerd, dan wordt deze persoon meerdere keren geteld.

Aantal gepresteerde uren per maand

Hier heeft men een verdere opsplitsing van de verenigingsactiviteiten per maand. Dat laat toe om piekmomenten in de activiteiten te detecteren.

Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die de maand(en) overschrijdt wordt alleen het deel van de activiteiten opgenomen die in de maand zelf werden uitgevoerd. Het andere deel wordt overgedragen naar de volgende maand(en) waarin deze activiteit wordt uitgevoerd.

 


Kies een formaat