Inspectie

Strijd tegen sociale fraude en misbruik

De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit: ze kan alleen functioneren als iedereen er zijn steentje aan bijdraagt en de regels naleeft. Worden de sociale bijdragen correct betaald? Is er sprake van eerlijke concurrentie? Worden werknemers op de juiste manier behandeld? De inspectiedienst van de RSZ gaat het na op het terrein.

Beter voorkomen dan genezen

Veel problemen zijn te voorkomen met een goede preventie. Daarom besteden onze inspecteurs veel aandacht aan voorlichting. Ze informeren werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden over hun rechten en plichten, en geven praktisch advies over hoe je als werkgever je verplichtingen nakomt. 

De RSZ binnen de strijd tegen sociale fraude en misbruik

Het bestrijden van fraude staat hoog op de agenda van de federale regering, en daar speelt de RSZ een belangrijke rol in. Zo zullen we fraude en misbruiken mee helpen opsporen, controleren en bestrijden. Daarbij richten we ons op 3 soorten risico’s:

  • het niet betalen van sociale bijdragen,
  • het laten naleven van socialezekerheidswetgeving,
  • het detecteren van sociale dumping en andere grensoverschrijdende misbruiken (mensenhandel).

Risico’s opsporen

Het antifraudebeleid van de RSZ is gericht op risicobeheersing. Dat betekent dat signalen van een potentieel frauduleuze aangifte zo vroeg mogelijk worden vastgesteld. Om deze vormen van sociale fraude te analyseren, maakt de RSZ gebruik van geavanceerde technieken zoals datamatching, datamining en voorspellende analyses. Deze toepassingen kunnen worden ingezet om zowel kleinschalige als grote fraudeconstructies op te sporen.

Risico’s controleren

Naast het detecteren van fraude en misbruik, voert de RSZ ook onderzoeken uit. Er worden dan ook frequent controleacties georganiseerd bij diverse ondernemingen in een groot aantal sectoren. Op basis van deze acties, of naar aanleiding van een klacht, trekken onze inspecteurs eropuit om potentiële fraudezaken tegen het licht houden.

Risico’s beheersen

Zodra er fraude gedetecteerd wordt, zal de RSZ middelen inzetten die een terugvordering mogelijk maken. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de gerechtelijke organen, wat de RSZ in staat stelt om:

  • beslagen en eventuele dagvaardingen op korte termijn uit te voeren,
  • derdenbeslagen van financiële rekeningen en tegoeden uit te voeren,
  • de feitelijke verantwoordelijke hoofdelijk aansprakelijk te stellen,
  • correctionele procedures op te starten.

Een nauwe samenwerking

De meeste van zijn inspectieopdrachten voert de RSZ op eigen initiatief uit, maar vaak komen we ook in actie op verzoek van Justitie.  

Onder de koepel van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werken we bij onze acties heel vaak samen met de andere sociale-inspectiediensten, vooral bij controleacties tegen illegale arbeid en sociale fraude.