Bijdragevermindering voor eerste aanwerving of ‘Plus Plan’

Derde kwartaal 2023

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 08/04/2024

In het kader van de ‘taxshift’ werd de maatregel ‘eerste aanwervingen’ of ‘Plus Plan’ begin 2016 uitgebreid. De algemene gegevens hierover zijn terug te vinden in de rubriek ‘Tijdreeksen bijdrageverminderingen’.
Hier worden meer specifieke gegevens over ‘Plus Plan’ gebundeld.

Dankzij de maatregel ‘eerste aanwervingen’ of ‘Plus Plan’ genieten nieuwe en kleine ondernemingen van een verlaagde patronale bijdrage bij de aanwerving van bijkomende werknemers. De ‘Plus Plan’-maatregel onderging sinds haar ontstaan al talrijke wijzigingen.

Raadpleeg de pagina Administratieve instructies op de portaalsite van de sociale zekerheid voor informatie over het toepassingsgebied en de modaliteiten.

De belangrijkste uitbreiding van de maatregel gaat over de aanwerving van de ’eerste werknemer’. Hier geldt een volledige vrijstelling van de patronale bijdragen zonder beperking in de tijd. De impact van deze maatregel kan dus best worden nagegaan aan de hand van het aantal nieuwe werkgevers (‘werkgeversbenadering’).

De andere uitbreidingen betreffen:

  • de verhoging van de bedragen,
  • de uitbreiding van de duur, en
  • het aantal werknemers waarvoor de vermindering geldt.

De impact van deze maatregel wordt dus eerder gemeten aan de hand van het aantal werknemers waarvoor de vermindering geldt (‘werknemersbenadering’).

De tijdreeksen vanuit de ‘werkgeversbenadering’ focussen op werkgevers die een ‘eerste aanwerving’ met volledige vrijstelling hebben gedaan:

  • Evolutie van het aantal nieuwe werkgevers vanaf het eerste kwartaal 2015, verdeeld volgens gewest en provincie van de belangrijkste vestiging van de werkgever. Deze tijdsreeks geeft een beeld, kwartaal per kwartaal, van het aantal nieuwe werkgevers, ongeacht of ze de maatregel eerste aanwerving hebben toegepast.
  • Evolutie van het aantal werkgevers voor wie de vermindering ‘Plus 1-plan – Taxshift’ geldt – indeling naar periode van inschrijving en activiteitssector.
  • Evolutie van het aantal werkgevers voor wie de vermindering ‘Plus 1- plan- Taxshift’ wordt toegepast – indeling naar periode van inschrijving en gewest/provincie van de hoofdzetel.

De tijdreeksen vanuit de ‘werknemersbenadering’ focussen op werknemers waarvoor de ‘Plus Plannen’ tot verlaagde loonkosten leidt. We gebruiken de term ‘Plus Plannen’ omdat de werkgever bij meerdere aanwervingen zelf kan kiezen voor wie de vermindering ‘Plus 1’, ‘Plus 2’,… geldt. Dit ongeacht de volgorde van indienstneming van de werknemer. Volgende tijdsreeksen zijn beschikbaar:

  • Evolutie van het aantal werkgevers, aantal arbeidsplaatsen, arbeidsvolume in VTE waarvoor een ‘Plus Plan’ werd toegepast en het bedrag van de toegekende vermindering verdeeld volgens type plusplan en type arbeidsprestatie van de werknemer.
  • Evolutie van het arbeidsvolume in VTE van de werknemers voor wie een ‘Plus Plan’ werd toegepast en het bedrag van de toegekende vermindering verdeeld volgens type plusplan en woonplaats van de werknemer.
  • Evolutie van het arbeidsvolume in VTE van de werknemers voor wie een ‘Plus Plan’ werd toegepast en het bedrag van de toegekende vermindering verdeeld volgens type plusplan en plaats van tewerkstelling van de werknemer.